ข่าวประชาสัมพันธ์
GAT ภาษาไทย คะแนนเต็ม
5 เมษายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง สามารถทำคะแนนสอบ  GAT วิชาภาษาไทย ได้คะแนน 150 เต็ม  

รายนามนักเรียนคนเก่งมีดังนี้

1.นายนภัสกร   เมืองจันทร์บุรี

2.นายจิรายุ     รอดทองอ่อน

3.น.ส.มานิตา  รุ่งคุณากิจ