รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ภูมิใจในนักเรียน เก่งกิจกรรม
23 พฤษภาคม 2557