คำศัพท์ 3 ภาษา
จำนวนคำศัพท์ 3 ภาษา ทั้งหมด 426 รายการ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

 • ( wèn )
  ask
  ถาม

 • ( dá )
  answer
  ตอบ

 • ( jiàng )
  reduce
  ลดลง

 • ( shēng )
  Increases
  เพิ่มขึ้น

 • ( zhòn )
  heavy
  หนัก

 • ( qīng )
  light
  เบา

 • ( màn )
  slow
  ช้า

 • ( kuài )
  speed
  เร็ว

 • ( nǚ )
  woman
  หญิง

 • ( nán )
  man
  ชาย
ไปที่หน้า